Публічна оферта

Оферта публічного договору приєднання Doli. Ознайомтеся з умовами договору та обирайте свій подарунок Doli.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
(оферта публічного договору приєднання) 

ФОП Ільченко Єлизавета Едуардівна який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП, номер запису  2 066 000 0000 049880 від 07.09.2018 р. , з однієї сторони, та
особа, що звертається до Товариства за отриманням послуг Товариства, в подальшому «Клієнт» або «Володілець», з іншої сторони, спільно іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (оферти публічного договору приєднання) (далі – «Договір») про наступне:


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


«Продавець» – ФОП Ільченко Єлизавета Едуардівна, код ЄДРПОУ 3393714689, яке знаходиться за адресою: індекс 02166, м. Київ, вул. вул. Волкова 6/55, кв.119
«Клієнт» – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа-споживач, особа, яка  придбаваючи Сертифікат-враження безумовно погоджується на умови цього Договору як договору приєднання згідно з цивільним законодавством України.
«Володілець» –  фізична особа, на користь якої придбали Сертифікат-враження або особа, яка активує Сертифікат-враження.
«Партнер» – суб’єкт господарювання, який надав Продавцю право вимоги з продажу послуг та/або фактично надає послуги та/або надав право відступу на користь третіх осіб права вимоги зі споживання послуг.
«Сертифікат-враження» – у випадковому порядку вибраний Клієнтом в певній підкатегорії вражень матеріальний носій, який підтверджує наявність права вимоги його власника (Клієнта) до Продавця надати йому визначену цим матеріальним носієм послугу  (матеріальне або нематеріальне благо) на індивідуальне замовлення Клієнта, яка фактично буде надана Партнером для задоволення особистих потреб Клієнта.
«Категорія вражень» – певна група послуг, які об’єднані за загальною тематичною спрямованістю проводження дозвілля та, які опубліковані на сайті Продавця https://doli.gift.
«Підкатегорія вражень» – певна група послуг в межах окремої категорії вражень, яка об’єднана спільними видовими ознаками або способом проводження дозвілля та, які опубліковані на сайті Продавця https://doli.gift.
«Враження» – конкретна ідентифікована послуга в межах підкатегорії вражень, інформація про вартість (номінал), зміст якої частково доводиться до відома Клієнта та повністю доводиться до відома Володільця, та яка надається Партнером за активованим Сертифікатом-враженням
«Комерційний агент» – контрагент Продавця за відповідними укладеними договорами, який має право від імені та в інтересах продавця здійснювати реалізацію подарункових боксів.
«Момент укладення Договору» – здійснення Клієнтом Замовлення Сертифікату-враження відповідно до п.п. 5.2, 5.3. цього Договору та/або активація Володільцем Сертифікату-враження через офіційний сайт Продавця https://doli.gift.
«Номінал Сертифікату-враження» – номінальна вартість Сертифікату, яка визначає граничний розмір вартості права вимоги, щодо якої може бути активовано Сертифікат. Номінал Сертифікату-враження визначається за сумою коштів, сплачених Продавцю в рахунок набуття права вимоги.
«Право вимоги» - право Володільця за активованим Сертифікатом-враженням, вимагати надання Партнером послуги, зміст якої було погоджено між Продавцем та Володільцем в момент активації Сертифікату-враження.
«Активація Сертифікату-враження» –  алгоритм дій Продавця та Клієнта або/Володільця Сертифікату-враження щодо погодження конкретного часу, дати, місця надання враження (послуги) Партнером, в порядку та на умовах визначених цим Договором, за результатами яких, Володілець набуває право вимоги за Сертифікатом-враженням і Сертифікат-враження є активованим.
«Комерційний агент» – фізична особа-підприємець, яка від імені та в інтересах Продавця здійснює реалізацію Сертифікатів-вражень.
«Подарунковий бокс» – набір, який включає в себе подарункову коробку, листівки з інформацією про категорію та підкатегорію вражень, скретч-карту (власне, Сертифікат-враження), на якій під захисним скретч-покриттям вказана конкретна назва враження, та монета для стирання захисного покриття. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 ЦК України та електронним договором (разом із акцептом Клієнта у порядку визначеному цим Договором) в розумінні ст. 3. ЗУ «Про електронну комерцію» і є укладеним між Продавцем та Клієнтом в момент здійснення Клієнтом Замовлення Сертифікату-враження відповідно до п.п. 5.2, 5.3. цього Договору або є укладеним між Продавцем та Володільцем в момент активації Сертифікату-враження через офіційний сайт Продавця https://doli.gift. 
2.2. Клієнт або Володілець придбаваючи та/або активуючи Сертифікат-враження цим самим стверджує, що дає повну згоду на виконання умов цього Договору, що умови цього Договору для нього є прийнятними, такими що не вводять в оману, цим Договором Сторони досягають всіх істотних умов надання та отримання послуг за цим Договором. 
2.3. Клієнт або/Володілець Сертифікату-враження підтверджує, що погоджується та приєднується до умов цього Договору безумовно та в цілому. 
2.4. Клієнт або Володілець придбаваючи та/або активуючи Сертифікат-враження цим самим підтверджує неможливість внесення змін та/або доповнень до цього Договору за ініціативи Клієнта/або Володільця. 
2.5. У  разі необхідності укладання письмового договору на вимогу Клієнта або/Володільця, такий договір буде укладено на умовах цього Договору.
2.6. Комерційні агенти Продавця здійснюють реалізацію Сертифікатів-вражень виключно згідно з умовами цього Договору. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. В порядку та на умовах визначених Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Клієнта Сертифікат-враження, а Клієнт зобов'язується сплатити вартість Сертифікату-враження та прийняти Сертифікат-враження у власність згідно з умовами цього Договору. 
3.2. Клієнт може обрати та придбати Сертифікат-враження після ознайомлення з інформацією про категорію вражень та асортимент вражень відповідної підкатегорії вражень, в якій обирається Сертифікат-враження. ID номер Сертифікату-враження у відповідній підкатегорії вражень буде обрано випадково спеціальним програмним забезпеченням Продавця, при цьому конкретне враження, яке випаде Клієнту, буде залишатися анонімним (без конкретної назви (ідентифікації) враження) до моменту поки Володілець Сертифікату-враження не зітре захисне скретч-покриття спеціальною монетою. 
3.3. Продавець ставить до відома, а Клієнт вважається таким, що належним чином повідомлений про те, що останній придбаваючи Сертифікат-враження, володітиме лише загальною інформацією  про категорію враження та асортимент вражень відповідної підкатегорії, з якого одне враження випаде Клієнту шляхом випадкового вибору менеджером Продавця або комерційного агента. 
3.4. Повний перелік категорій вражень та асортимент вражень у відповідних підкатегоріях вражень розміщений на офіційному сайті Продавця https://doli.gift і час від часу підлягатиме перегляду в односторонньому порядку Продавцем без будь-яких додаткових погоджень з боку Клієнта. 
3.5. Останнім днем строку дії відповідного Сертифікату-враження є дата, вказана на подарунковому боксі та/або на листівці до такого Сертифікату-враження. Після закінчення строку дії Сертифікату-враження, останній втрачає свою дійсність, а його Володілець – втрачає право на активацію Сертифікату-враження та набуття права вимоги. У такому разі, номінал Сертифікату-враження Клієнту, який його придбав,/або Володільцю не відшкодовується (не повертається).
3.6. Сертифікат-враження є складовою частиною подарункового боксу, в якому міститься листівка з інформацією про категорію та підкатегорію враження, скретч-карта (власне, Сертифікат-враження), на якій під захисним скретч-покриттям вказана конкретна назва враження, та монета для стирання захисного покриття. 


4. ЦІНА СЕРТИФІКАТУ-ВРАЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНКИ


4.1. Ціна Сертифікату-враження визначається номіналом Сертифікату-враження у відповідній підкатегорії вражень та підлягає оприлюдненню на сайті Продавця https://doli.gift. Ціна будь-якого враження в межах відповідної підкатегорії вражень є однаковою.
4.2. Сума, сплачена Клієнтом за придбання Сертифікату-враження, є повною оплатою вартості такого Сертифікату-враження, не вважається засобом забезпечення виконання зобов’язань, та не підлягає поверненню, крім випадків передбачених цим Договором.  
4.3. Продавець має право без погодження з Клієнтом замовлення Клієнта передати на реалізацію своєму комерційному агенту.
4.4. Придбаваючи Сертифікат-враження, Клієнт має здійснити оплату у розмірі номіналу Сертифікату-враження шляхом:
4.4.1. безготівкового розрахунку на користь Продавця або його комерційного агента;
4.4.2. післяплатою через відділення поштового зв’язку на користь Продавця або його Комерційного агента.
4.5. Всі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні. 
4.6. Продавець та/або Комерційний агент за погодженням з Продавцем мають право проводити акції. Термін/строк дії та умови проведення кожної окремої акції оприлюднюються на сайті Продавця https://doli.gift.
4.7. Сертифікат-враження не підлягає обміну на грошові кошти, а кошти, сплачені в рахунок оплати його вартості, не підлягають поверненню, крім випадків передбачених чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ СЕРТИФІКАТУ-ВРАЖЕННЯ


5.1. Замовлення Сертифікату-враження можливе лише засобами дистанційного зв’язку.
5.2. Замовлення на придбання Сертифікату-враження (або надалі за текстом «Замовлення»), що надане Клієнтом Продавцю або його Комерційному агенту засобами дистанційного зв’язку вважається безумовним акцептом цього Договору.
5.3. Для замовлення Сертифікату-враження Клієнт через програмне забезпечення сайту Продавця https://doli.gift: 
5.3.1. обирає необхідну кількість Сертифікатів-вражень у відповідній категорії (підкатегорії) вражень та переходить у «Кошик» для оплати;
5.3.2. надає своє прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти шляхом заповнення проформи у електронному вигляді;
5.3.3. обирає форму оплати відповідно до п. 4.4.1. або 4.4.2. Договору;
5.3.4. обирає спосіб доставки кур’єром, поштовим відправленням, тощо;
5.3.5. здійснює оплату он-лайн банківською картою (якщо обраний спосіб доставки – кур’єрська служба). 
5.4. Клієнт несе відповідальність за правильність наданої ним Продавцю інформації в замовленні. 
5.5. Після здійснення замовлення, з Клієнтом зв’язується менеджер Продавця або Комерційного агента для отримання додаткового підтвердження замовлення,  деталізації необхідної інформації та погодження строку/терміну доставки. 
5.6. Сформоване та деталізоване замовлення надсилається Клієнту засобами дистанційного зв’язку, є дійсним та може бути оплачене Клієнтом протягом 3 (трьох) календарних днів від дня його формування.
5.7. Якщо протягом 3 (трьох) календарних днів від дня формування замовлення, Клієнт не зробив оплату замовлення, таке замовлення вважається недійсним, а Продавець або його Комерційний агент таким що не зобов’язаний вчиняти необхідні дії щодо організації реалізації Сертифікату-враження Клієнту.

6. ДОСТАВКА СЕРТИФІКАТУ-ВРАЖЕННЯ


6.1. Доставка Сертифікату враження здійснюється в один із способів на вибір Клієнта:
6.1.1. кур’єрською службою;
6.1.2. поштовим відправленням на вказане у замовленні відділення;
6.1.3. суб’єктом господарювання, що здійснює перевезення;
6.1.4. тощо.
У разі виникнення обставин, які унеможливлюють належну доставку способом, обраним Клієнтом, Продавець або його Комерційний агент має право в односторонньому порядку змінити спосіб доставки на інший, повідомивши про це Клієнта засобами дистанційного зв’язку.
6.2. Незалежно від способу доставки Сертифікат-враження надсилається разом із товарним документом, який складається та підписується Продавцем або його Комерційним агентом.
6.3. Всі витрати, пов’язані із транспортуванням Сертифікату-враження до Клієнта несе Продавець або його Комерційний агент. 
6.4. Незалежно від обраного Клієнтом способу доставка Сертифікату-враження право власності на Сертифікати та ризик випадкового пошкодження, знищення та/або фактичної втрати Сертифікатів, переходить від Продавця до Клієнта з моменту передачі Сертифікату-враження кур’єрській службі або у відповідне відділення оператора поштового зв’язку. Сторони погодили, що зобов’язання Продавця з передачі Сертифікату-враження на користь Покупця, в такому разі, є виконаними з моменту отримання кур’єрською службою або відповідним відділенням оператора поштового зв’язку Сертифікату-враження.
6.5. Покупець, в момент отримання товарного документу, за умови комплектності Сертифікату-враження зобов’язаний підписати екземпляр товарного документу, що належить Продавцю або його Комерційному агенту.
6.6. У випадку виявлення явних недоліків у кількості Подарункових боксів та невірно вказаної підкатегорії Сертифікатів-вражень, про що міститься інформація у товарному чеку, Клієнт, в момент отримання товарного документу, має право відмовитись від приймання Сертифікатів-вражень у частині, що не відповідає замовленій кількості/категорії (підкатегорії) вражень/номіналу та надати Продавцю або його Комерційному агенту протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомлення про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів-вражень. У повідомленні про недоліки, що виключають приймання Сертифікатів-вражень, Клієнт повинен вказати: прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала повідомлення; дату, місце складання повідомлення; описати недоліки, що виключають підписання товарних документів.
6.7. У випадку виявлення явних недоліків щодо некомплектності Подарункового боксу в момент розпаковки Подарункового боксу, Володілець має право надати Продавцю або його Комерційному агенту протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомлення про недоліки та вимагати заміни Подарункового боксу на комплектний. У повідомленні про недоліки, пов’язані із некомплектністю Подарункового боксу, Володілець повинен вказати прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала повідомлення; дату, місце складання повідомлення; описати недоліки, пов’язані із некомплектністю Подарункового боксу. При цьому, Володілець не має право стирати захисне скретч-покриття Сертифікату-враження, інакше це може буде розцінено Продавцем або його Комерційним агентом як втрата товарного вигляду.
6.8. Продавець  або його Комерційний агент, протягом 2 (двох) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, що виключають підписання товарних документів, приймає рішення у вигляді:
- врегулювання за домовленістю з Клієнтом ситуації, яка виникла у зв’язку із недоліками кількості/номіналу/категорії (підкатегорії) вражень та у найбільш оперативний строк шляхом доставки необхідної кількості Сертифікатів-вражень, яких не вистачає, або заміни на Сертифікат-враження з правильним номіналом та/або категорією (підкатегорією) вражень. При цьому скретч-покриття повинне залишатися у товарному вигляді, тобто не бути стертим, пошкодженим або мати інші дефекти.
- у разі, якщо вирішення ситуації займає таку кількість часу, що Продавець не в змозі в актуальні для Клієнта строки/терміни вирішити ситуацію, Клієнт має право відмовитися від всього замовлення або його частини (якщо Сертифікатів-вражень було замовлено більше одного), та отримати назад сплачені кошти за придбання Сертифікатів-вражень. Повернення Сертифікатів-вражень здійснюється за рахунок Продавця.
6.9. Доставка Сертифікатів-вражень, за результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду, встановленому цим Договором.
6.10. У випадку неприйняття Сертифікату-враження та неповідомлення Продавця (Комерційного агента) про недоліки, що виключають приймання Сертифікату-враження протягом строку визначеного п. 6.6. Договору, Сертифікат-враження є прийнятим у належній кількості, належного номіналу та відповідної категорії (підкатегорії) вражень Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належність та повноту інформації, визначеної у товарних документах, належне виконання зобов’язань Продавця за Договором.
6.11. У випадку безпідставного неприймання Покупцем Сертифікату-враження, Продавець має право односторонньо скласти Акт про відмову від приймання Сертифікату-враження (надалі за текстом «Акт про відмову»). Акт про відмову складається працівниками Продавця у кількості не менше 2 (двох) осіб або Комерційним агентом Продавця одноособово та виключно щодо фіксації факту неприймання Сертифікату-враження. Акт про не приймання має містити:
- дату, місце та час складення Акту про не приймання;
- прізвище, ім’я, по-батькові, посади осіб, що склали Акт про не приймання;
- відомості про кількість не прийнятих Сертифікатів-вражень, їх категорію (підкатегорію) та номери ID;
- відомості про Покупця, який не прийняв Сертифікат-враження;
- інші необхідні дані, що визначені Продавцем.

7. АКТИВАЦІЯ СЕРТИФІКАТУ-ВРАЖЕННЯ


7.1. Володілець, в період дії Сертифікату-враження, повинен через інтерфейс сайту Продавця https://doli.gift активувати Сертифікат-враження за допомогою програмного забезпечення (проформа).
7.2. У проформі Володілець зазначає:
- прізвище, ім’я;
- номер телефону та електронну адресу;
- конкретну назву враження відповідної категорії (підкатегорії), яка знаходиться під скретч-покриттям на Сертифікаті-враженні;
- бажану дату отримання враження;
- ID номер Сертифікату-враження.
7.3. Менеджер Продавця зобов’язаний зв’язатися з Володільцем Сертифікату-враження, який надіслав заповнену проформу для активації, протягом 48 годин для погодження зручного часу, дати, місця, надання необхідної супутньої інформації для найбільш вдалого та результативного досягнення задоволення від отримуваного враження (послуги), надати вичерпні відповіді на додаткові запитання Володільця щодо процесу отримання враження (послуги). 
7.4. Продавець, у розумний строк, від дня погодження з Володільцем бажаного часу, дати, місця отримання послуги погоджує (бронює) з Партнером дату, час та місце споживання Володільцем враження (послуги), та за номером телефону мобільного зв’язку або електронної пошти, вказаного Володільцем, направляє підтвердження узгоджених часу, дати, місця, супутньої інформації щодо отримання враження або ще раз зв’язується з Володільцем для погодження інших можливих часу, дати та/або місця.
7.5. Послуги, які можуть залежати від пори року, погодних умов та інших об’єктивних факторів які впливають на можливість та/або якість їх надання, погоджуються (бронюються) у сприятливий день. У випадку зміни погодних умов та інших об’єктивних факторів, які впливають на можливість та/або якість послуг у погоджений (заброньований) день, заплановане враження (послуга) скасовується, про що має бути повідомлений Володілець Сертифікату-враження, не менше ніж за 24 години до попередньо погодженого дати/часу надання послуги. У такому випадку визначається інший найближчий сприятливий день для надання послуг.
7.6. Для споживання послуги (отримання враження), Володілець зобов’язаний надати Партнеру підтвердження на отримання враження від Продавця та прибути у відповідну дату, час і місце отримання враження, яке погоджене Володільцем та Продавцем.
7.7. Володілець Сертифікату-враження має право змінити обране враження (послугу) при активації Сертифікату-враження та/або дату враження не більше трьох разів, попередивши Продавця про таку зміну не пізніше ніж за 72 (сімдесят дві) години або в інший, раніше обумовлений термін. Заміна та вибір іншого конкретного враження (послуги) може бути здійснена лише в межах номіналу враження (послуги) та підкатегорії враження, що підлягає заміні. Кожного разу заміна та вибір іншого конкретного враження (послуги) здійснюватиметься випадково через програмне забезпечення сайту Продавця https://doli.gift.
7.8. Сертифікат-враження не може бути використаний частково та/або враження (послуга) не може бути розділена на частини.
7.9. Покупець, має право передати Сертифікат-враження третім особам без окремого
погодження такої передачі із Продавцем. У випадку передачі Сертифікату-враження на користь третіх осіб, Покупець на вимогу третьої особи повинен надати повну інформацію про умови використання та активації Сертифікату-враження, згідно умов цього Договору.
7.10. Володілець має право активувати Сертифікат-враження за правилом «один Сертифікат-враження – одна активація – один Партнер – одне враження». 
7.11. Сертифікат-враження не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені Договором.
7.12. Факт активації Сертифікату-враження та/або його використання Володільцем є достатнім та належним підтвердженням того, що Володілець Сертифікату-враження ознайомлений з умовами активації та використання Сертифікату-враження, умовами Договору та повністю і безумовно з ними погоджується.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


8.1.Продавець не відповідає за якість послуг (вражень), що були надані (надаються) Партнером за активованим Сертифікатом-враженням. Приймання, розгляд та/або задоволення скарг, претензій, вимог за враженнями (послугами), отриманих із використанням Сертифікату-враження, здійснюється Партнером у загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. За зверненням Покупця та/або Володільця, Продавець надає інформацію про реквізити Партнера, що надав враження (послугу).
8.2. Партнер самостійно визначає умови надання вражень (послуг) і несе перед Володільцем відповідальність за якість наданого враження (послуги) за активованим Сертифікатом-враженням. 
8.3. Порушенням Договору Продавцем є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 
8.4. У випадку істотного порушення Продавцем зобов’язань за Договором, які призвели до неможливості використання Сертифікату-враження протягом строку його дії, або у випадку безпідставного та необґрунтованого припинення Продавцем зобов’язань за Договором (розірвання Договору) з порушенням порядку, встановленим цим Договором, Продавець зобов’язаний компенсувати Клієнту вартість номіналу Сертифікату-враження, протягом 10 (десяти) банківських днів, від дня звернення Покупця з обґрунтованою заявою про таке порушення Договору. Компенсація вартості Сертифікату-враження, яка обумовлена даним пунктом Договору, здійснюється на банківську картку, реквізити якої вказуются у заяві Володільця або Клієнта, через спеціальну проформу на сайті Продавця https://doli.gift. 
8.5. Для компенсації вартості Сертифікату-враження в порядку п. 8.4. Договору, Клієнт (уповноважена особа суб’єкта господарювання)/або Володілець зобов’язаний надати паспортні дані, або документи що підтверджують, її повноваження на представництво інтересів. 
8.6. Не вважається порушенням, у тому числі істотним порушенням, умов цього Договору дії та/або бездіяльність Продавця, якщо вони викликані випадком та/або обставинами непереборної сили. 
8.7. Продавець не несе відповідальність за будь-які помилки в роботі сайту Продавця https://doli.gift, які можуть бути результатом його технічної несправності або обслуговування.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


9.1. Продавець гарантує, що право вимоги щодо якого може бути здійснена активація Сертифікату-враження належить та/або буде належати йому у майбутньому на праві власності, не перебуває та не перебуватиме під забороною відчуження, арештом, не є та не буде предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь- якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є та не буде предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
9.2. Клієнт-фізична особа (споживач) має право протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Подарункового боксу, вимагати повернення сплачених коштів (розірвання Договору). При цьому, Подарунковий бокс в цілому та його наповнення мають повністю зберегти свій товарний вигляд, а саме: подарунковий бокс, монета для стирання, листівки мають бути цілісними, без явних пошкоджень та деформацій, на Сертифікаті-враженні має бути збережене захисне скретч-покриття.  Повернення сплачених коштів обумовлених даним пунктом Договору, здійснюється Продавцем після встановлення факту збереження товарного вигляду на реквізити картки, вказаної Володільцем або Клієнтом, через спеціальну проформу на сайті Продавця https://doli.gift. 
Повернення (послуги доставки) подарункового боксу на користь Продавця або його Комерційного агента здійснюється за рахунок Клієнта або Володільця. 
Втрата товарного вигляду подарунковим боксом або його наповненням є підставою для відмови від повернення сплачених грошових коштів. 
Для цілей цього Договору під «втратою товарного вигляду» розуміється, у тому числі, але не виключно: розриви та пошкодження Подарункового боксу; плями на Подарунковому боксі; пошкодження або відсутність захисної липкої стрічки на Подарунковому боксі; відсутність або пошкодження листівок з інформацією та/або монети та/або скретч-карти (у тому числі, стирання захисного скретч-покриття).
9.3. Продавець приймає та розглядає скарги, вимоги, претензії щодо невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань за Договором за телефонними номерами та/або електронною поштою, які розміщені сайті Продавця https://doli.gift.
9.4. Продавець гарантує надання Партнером вражень, протягом строку дії Сертифікату-враження.
9.5. Клієнт достатнім чином повідомлений та розуміє, що із певної підкатегорії вражень йому може дістатися на вибір програмного забезпечення будь-яке враження із асортименту тих вражень, які розміщені на сайті Продавця https://doli.gift. 
9.6. Будь-які додаткові послуги надані Партнером без згоди Володільця Сертифікату-враження не створюють для останнього ніяких зобов’язань щодо їх оплати, якщо інше не буде погодженого додаткового між Партнером та Володільцем.
9.7. Продавець залишає за собою право змінити враження (послугу), яка випала Клієнту/Володільцю Сертифікату-враження після стирання захисного скретч-покриття, на аналогічну в межах відповідної категорії вражень, у випадках, якщо надати таку послугу неможливо з об’єктивних причин, що не залежать від Продавця. Сторони погодили, що це не вважатиметься нав’язуванням іншої послуги, а буде розцінено як адекватна заміна альтернативною послугою. 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


10.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили та/або випадку, визначених у цьому Договорі. При цьому, обставини непереборної сили мають безпосередньо впливати на неможливість виконання Продавцем своїх обов’язків за цим Договором. Достатнім доказом дії таких обставин та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або уповноваженим органом влади України.
10.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Продавця характеру, які виникають без вини Продавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню Продавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Продавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, технічні збої (дефекти) роботи сайту Продавця https://doli.gift, які не можливо було передбачити та/або уникнути з огляду на те, що будь-яке програмне забезпечення може мати такі збої (дефекти).
10.3. Якщо обставини непереборної сили та/або їх наслідки та/або випадок та/або його наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не більше трьох місяців.


11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


11.1. Персональними даними для цілей цього Договору розуміються відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу Клієнта та/або Володільця, зокрема: ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані про особу, які були отримані Продавцем та/або його Комерційним агентом у зв’язку з виконанням цього Договору (надалі – «персональні дані»).
11.2. Під обробкою персональних даних для цілей цього Договору використовується значення, наведене у ЗК «Про захист персональних даних». 
11.2. Продавець та/або його Комерційний агент зобов’язується обробляти персональні дані виключно з метою виконання своїх зобов’язань, що, зокрема, випливають з цього Договору, інших договорів укладених з метою належного виконання цього Договору, активації Сертифікату-враження, та/або з метою реалізації будь-яких дій, що вимагаються відповідно до Договору та/або вимог чинного законодавства України.
11.3.  Клієнт та/або Володілець уповноважує Продавця та/або його Комерційного агента шляхом добровільного виявлення, що полягає у загальному акцепті цього Договору в цілому, на передачу та наступну обробку свої персональних даних Партнеру та/або будь-яким третім особам, якщо це необхідно для належного виконання Продавцем своїх зобов’язань за цим Договором, споживання Володільцем послуги (враження), за умови, що така третя особа-одержувач зобов'язується здійснювати обробку персональних даних на тих самих умовах, що визначені у цьому розділі, та відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Строк зберігання персональних даних становить 3 роки.

12. ДІЯ ДОГОВОРУ


12.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на сайті Продавця https://doli.gift і є безстроковим.
Продавець має право припинити дію Договору за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору разом з одночасною публікацією повідомлення про припинення дії Договору. При цьому, Продавець залишається відповідальним за реалізацію права вимоги Володільця Сертифіката-враження, строк дії якого не закінчено на момент припинення дії Договору.
12.2. Договір є припиненим з дати, визначеної у повідомленні про припинення дії Договору.
12.3. Зміни у цей Договір, а також зміни до категорій вражень, конкретного переліку вражень в межах кожної окремої підкатегорії, обсягу та вартості вражень (послуг), можуть бути внесені Продавцем, у випадку:
- зміни для Продавця вартості послуг Партнерів та/або інших умов договору із
Партнерами;
- зміни обсягу послуг, які надаються Партнерами;
- зміни кількості Партнерів, у яких Продавець набуває права вимоги;
- ухвалення Продавцем рішення про вдосконалення умов Договору;
- в інших випадках.
12.4. Зміни та повідомлення Клієнтам та/або Володільцям про такі зміни, здійснюються
шляхом їх публікації на сайті Продавця https://doli.gift, через внесення змін відносно даних про враження (послуги) на сайті, та/або через внесення змін до змісту Договору та/або шляхом викладення Договору у новій редакції.
12.5. У випадку внесення змін до вартості права вимоги, Продавець здійснює активацію Сертифікатів-вражень за новими цінами виключно щодо Сертифікатів-вражень, які були оплачені Клієнтами після дня запровадження нових цін.
12.6. Зміни, що визначені у п. 12.3. Договору, вступають в дію через 1 день з моменту їх публікування на сайті Продавця https://doli.gift, якщо інший строк набрання змінами дії прямо не визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій спрямованих на придбання Сертифікату-враження, використання та/або активації Сертифікату-враження.
12.7. Покупець має право відмовитись від змін, що визначені п. 12.3. Договору. У випадку, якщо Покупець не приймає зміни до умов Договору, видів, обсягу та вартості вражень (послуг), Покупець зобов’язується направити Продавцю повідомлення про відмову від приєднання до змін до Договору.


13. ІНШІ УМОВИ


13.1.Всі спори та суперечки вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд до суду відповідно до вимог процесуального законодавства України. 
13.2. Всі повідомлення, які надсилаються Продавцем Клієнту та/або Володільцю Сертифікату-враження у вигляді sms-повідомлень, засобами програмного забезпечення через сайт Продавця https://doli.gift, електронною поштою, через додатки соціальних мереж та месенджерів беруться до уваги у разі виникнення непорозумінь, неузгодженостей, конфліктних ситуацій та будуть мати доказову силу, у разі звернення до суду.
13.3. Всі або вибірково телефонні розмови з менеджером Продавця можуть бути записані для покращення якості надання послуг.
13.4. Клієнт та/або Володілець Сертифікату-враження дає свою згоду на використання їх контактних номерів телефонів та/або електронних адрес з метою розсилки рекламних повідомлення, акційних пропозицій тощо.


Ільченко Є.Е.